review, The Spectator, The cheerful manifesto of anti-ageism activist Ashton Applewhite